Dekalogo etikoa

 • PARTEHARTZEA: Ezberdinen arteko parte-hartze eta komunikazioa edozein jarduera,ekintza, harreman, etab. gauzatzeko ezinbesteko oinarri gisa. Portugaleteko herri osoarenparte-hartzea. Merkatua Portugaleteko edozein herritarrena izan dadila eta denek horrelasenti dezagula. Bertan, edonork proposatu (maila indibidual zein talde bezala) eta parte har dezake.

 • ESPAZIOAREN ERABILERA:Suertatzen diren jarduera eta ekintza guztiak gauzatzekoerabiliko dugun espazioa zaintzeko konpromisoa. Jarduera horiek egiterako garaian,bakoitzak dugun ardura aintzat hartuz. Jakinda, erabileraren ondorioz, espazioa zeinmateriala apurtu zein gastatu daitekeela.

 • ESPAZIO IREKI ETA ESKURAGARRIA:Anitza den munduan pertsona guztiok eskubide eta espazioez gozatzeko aukera berdinak ditugula ulertuta, beharrezkoa daproiektu honetan parte hartzen dugun guztion borondatea, espazio hau pertsona guztiontzat ESKURAGARRI eta ERABILGARRI bilakatuz. Ez soilik espazioaren barrera fisikoeierantzunez.ESPAZIOAREN
 • ERABILERA:Suertatzen diren jarduera eta ekintza guztiak gauzatzekoerabiliko dugun espazioa zaintzeko konpromisoa. Jarduera horiek egiterako garaian,bakoitzak dugun ardura aintzat hartuz. Jakinda, erabileraren ondorioz, espazioa zeinmateriala apurtu zein gastatu daitekeela.

 • AUZOLANA:Auzotik eta auzoarentzat, herritik eta herriarentzat sortua eta kudeatuaizango den proiektua, herritar guztion arteko elkarlanean eta elkartasunean oinarriturikoa.

 • DISKRIMINAZIORIK EZA:Arraza, sexu, iritzi, erlijio, orientazio sexual edo bestelako baldintza edo egoera pertsonal edo sozialengatik.

 • HEZKIDETZA:Sexu bat bestearen menpean dagoen botere harremanik ez sortu edota erreproduzitu. Ezberdinak garela onartuta, berdintasunean hezi; aukera berdintasuna oinarri harturik, emakume zein gizonen errealitateak eta historia txertatzea.

 • EUSKARA:Jarduera guztietan euskararen erabilera gauzatu eta bultzatzea. Arlo honetan Merkatua espazio erreferentzial bilakatuz.

 • KULTURARTEKOTASUNA: Identitate kultural espezifikoak dituzten pertsona edotaldeekin komunikazio eta elkarrekintza prozesua martxan jartzea. Identitate kultura konkretu bateko pertsona edo taldearen ideia eta ekintzak inolaz ere beste baten edobatzuen gainetik egotea onartuz. Momentu guztietan elkarrizketa eta adostasunaren aldeeginez, eta horrekin, kulturen arteko elkarbizitza aberasgarria eta integrazioa lortuz.

 • GATAZKEN KONPONBIDEA: Sortzen diren gatazken aurrean beti komunikazioaerabiltzea, dituen forma guztietan; akordioetara heltzeko, kontrakoak diren posturakhurbiltzeko edota sortzen diren gatazkak era baketsuan konpontzeko helburuarekin.Adieraztea, bat egitea edota bat ez etortzea elkarbizitza baten parte dira eta bere horretanonartu beharrekoak.
 • FEMININISTA:

 • PARTICIPACIÓN: La participación y la comunicación entre diferentes como pilar fundamental para cualquier tipo de actividad, actuación, relación, etc. Participación de todo el pueblo de Portugalete en la nueva entidad. Que el Mercado sea y se sienta de todos los portugalujos y portugalujas, en el que cualquiera (a nivel individual o de grupo) pueda proponer y participar.
 • USO DEL ESPACIO: Comprometerse a cuidar el espacio del que vamos a disponer para desarrollar todas las actividades que vayan surgiendo. Entendiendo la responsabilidad de cada una a la hora de realizar las actividades que surjan. Entendiendo por supuesto también, que las cosas y los espacios con el uso se rompen o desgastan.
 • ESPACIO ABIERTO Y ACCESIBLE: Desde la concepción de un mundo diverso donde todas las personas tenemos los mismos derechos y oportunidades de disfrutar de los mismos espacios, es necesaria la voluntad de todas las personas que participamos en este proyecto, de hacer de éste un lugar ACCESIBLE para todas las personas. Atender no sólo a las barreras físicas del espacio.
 • AUZOLANA: Proyecto creado y gestionado del barrio y para el barrio, del pueblo y para el pueblo, mediante el trabajo colectivo de todas y de todos y fundado en la solidaridad.
 • NO DISCRIMINACION: Por razón de raza, sexo, opinión, religión, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
 • COEDUCACION: No establecer relaciones de dominio que supediten un sexo a otro,sino incorporar en igualdad de condiciones las realidades y la historia de las mujeres y de los hombres para educar en la igualdad desde la diferencia.
 • EUSKARA: Utilizar y fomentar el uso del euskara en todas las actividades, convirtiendo el mercado en un espacio de referencia.
 • INTERCULTURALIDAD: Proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos con identidades culturales específicas, donde no se permite que las ideas y acciones de una persona o grupo cultural estén por encima de las del otro, favoreciendo en todo momento el diálogo, la concertación y con ello, la integración y convivencia enriquecido entre culturas.
 • RESOLUCION DE CONFLICTOS: Utilizar siempre la comunicación en cualquiera de sus formas como forma de entendimiento y con el fin de acercar posturas y solventar de manera pacífica los conflictos que puedan surgir. Expresarnos, coincidir y discrepar, son partes de la convivencia que hay que aceptar como parte de ésta.
 • FEMINISTA: